תקנון החברה.

1. אישור הטיול
אם חתמתם על טופס הרישום לטיול, או שילמתם מקדמה, או יצאתם לטיול, אנו רואים בזאת את הסכמתכם ואישורכם המפורשים לתנאים הרשומים להלן ולתנאים המפורטים באתר לכל
טיול. חתימה או אישור אחר כנ"ל מהווים הרשאה מצדכם לחיוב כרטיס האשראי שלכם, ובאחריותכם לוודא כי קיבלתם את כל המידע הן מאתר החברה והן מנציגנו ישירות ובכל
דרך.

2. הרשמה
משקראתם בעיון את תכנית הטיול ובחרתם בו, עליכם למלא את טופס ההרשמה ולשלוח אותו אלינו יחד עם פרטים ליצירת קשר ( כרטיס האשראי )וצילום הדרכון שלכם.

3. דרכון
באחריות כל מטייל להיות מצוייד בדרכון בעל תוקף של יותר מחצי שנה מיום החזרה מהטיול ולוודא האם קיים צורך בוויזה או אשרה מיוחדת לכניסה למדינות היעד או המעבר בטיול.
החברה לא תהיה אחראית על כל שינוי בטיול ולא תהיה אחראית להוצאות או נזקים הנובעים מתקלה במסמכים האישיים של המטייל לדעת רשויות מדינת היעד או המעבר, מהיעדר
הרשאה לפי חוקי מדינת היעד, משינוי בחוקי מדינות היעד או המעבר או ממדיניות זמנית של מדינות היעד או המעבר.

4. מס' משתתפים כתנאי לקיום הטיול
קיום הטיול מותנה במספר מינימלי של 8 משתתפים, ובמקרה בו לא התמלא תנאי זה תשיב החברה למטיילים את מלוא הסכום ששולם על ידם ותהיה רשאית לבטל את הטיול: יובהר כי טיול שבוטל עקב סיבה זו אינו מקנה זכות לפיצוי כלשהו מטעם החברה.

5. בריאות
על החברה חל איסור לייעץ בנושאי בריאות ועל המטיילים חלה להיוועץ עם רופא המשפחה\לשכת הבריאות כחודש וחצי לפחות טרם הטיול ולפרט בפניהם את סוג הטיול ומדינת היעד.

6. ביטוח
באחריות המטיילים לבטח עצמם בביטוח רפואי וביטוח מטען התואמים את הטיול וכן באחריות המטיילים לבטח עצמם בביטוח לקיצור או ביטול נסיעה, ביטוח הטסה רפואית וחילוץ והרחבות הנדרשות בכפוף למסלול הטיול. אנו ממליצים לרכוש ביטוחים אלו כבר עם ההרשמה לטיול ולוודא את התאמתם המלאה מול סוכן הביטוח שלכם. על המבטחים ציוד יקר לוודא את חוקי המעבר במכס\הצהרה בארץ.

7. נזק\אובדן ציוד\מטען
החברה לא תהיה אחראית לנזק או אבדן למטען או לציוד של המטיילים.

8. הפסקת טיול\אי הגעה עקב מחלה\פציעה
החברה לא תהיה צד לתביעה או טענה בגין הפסקת טיול עקב מחלה או פציעה או אי הגעת מטייל ליציאה לטיול או מכל סיבה אחרת, ואנו שבים ומדגישים את חשיבות רכישת כיסוי ביטוחי מלא ומותאם.

9. עישון
העישון אסור בחללים המשותפים לרבות רכבים, ומותר רק בכפוף לחוקי מדינת היעד והמדריכים בכל אתר.

10 .שינוי מסלול
מסלולי הטיול עשויים להשתנות עקב תנאי מזג האוויר, נסיבות מיוחדות ולוחות זמנים, טיסות וכן לפי שיקולים מקצועיים של המלווה. החברה שואפת לדבוק במסלול המתוכנן אך
שומרת את הזכות להחליף בין ימים במסלול או לערוך שינוי לפני הטיול או במהלכו בכפוף לשיקולים המקצועיים של החברה.

11 .שינוי עקב נסיבות חיצוניות
במידה ונערכו שינויים על ידי גורמים אחרים שאינם החברה [ולמשל גורמי תיירות או תעופה] שגרמו לשינויים במסלול או תוכנית הטיול תעדכן החברה את המטיילים ותזכה או תחייב אותם בהפרשים אם נוצרו.

12 . לינה
שעת הכניסה לווילות ולצימרים היא בדרך כלל 15:00 ושעת העזיבה היא 12:00 והמטיילים כפופים לחוקי המקום המארח. בחלק מהווילות מספקים מיטות נפרדות או מיטות זוגיות בלבד. לא ניתן להבטיח הימצאות מיטה זוגית או מיטות יחיד בחדר. החברה לא תהיה אחראית להפרעות, רעש או מטרדים חיצוניים אם נוצרו כאלה.

13 .משך הטיול
משך הטיול כולל את יום היציאה ויום החזרה לארץ ונקבע לפי זמני חברות התעופה.

14 . תשלומים ומחירים
מחיר הטיול כולל טיסות ושירותי קרקע, בתי מלון ומיסים מקומיים, עמלות המרת מטבע ועוד. במידה ותחול התייקרות ברכיבים אלו ודומים להם לפני היציאה לטיול או במידה
ויידרשו מיסים מקומיים מסויימים יעודכן מחיר הטיול לפי ההתייקרות והמטייל יחוייב בהשלמת התשלום.

15 .שינויים במחיר
המחירים נקובים בדולר או יורו לפי מדינת היעד ונגבים בש"ח לפי שער המחאות-העברות-גבוה ביום התשלום. המחירים הסופיים יימסרו עם קבלת כרטיסי הטיסה וזאת בכפוף למיסים או היטלים אם יהיו: המטייל כפוף לשינויי מחיר מטעם חברות התעופה והנמלים, צורך באשרה או תשלומים אחרים עבור גופים חיצוניים.

16 .שינוי בשערי חליפין
במידה ויחולו שינויים העולים על 2% בשערי החליפין תשלח הודעה למטייל בשבועות טרם הטיול ויעודכן מחיר הטיול בהתאם.

17 .טיסות
אורך הטיול כפוף למועדי הטיסות המתוכננות. במידה וחברות התעופה יערכו שינויים, איחורים או ביטולים ברגע האחרון יותאם הטיול, היקפו ומסלולו לכך. אם תידרשנה עלויות נוספות תתווסף העלות למחיר הטיול והמטייל\הביטוח שלכם יחוייב בה. שינוי שאינו מהותי לא יהווה עילה לביטול הטיול ויחוייב בדמי ביטול כמפורט.

18 . מטיילים הטסים עצמאית
מטייל שאינו טס עם הקבוצה לא יהיה זכאי להעברות ולינות או לזיכוי בגינן. מטייל שיבקש לשנות מועד יציאה\חזרה יחוייב במחיר הכרטיס הרלוונטי.

19 .מחירים
מחיר הטיול מתייחס לאדם בחדר זוגי.(, ואנו נתאם איתכם את ההעדפות שלכם לשותף\ה לחדר, בשאיפה למצוא שותף\ה במידת הצורך. מטייל אשר יבקש ללון לבדו בחדר יתבקש להשלים את התשלום. במידה ושותף לחדר ביטל השתתפותו, ישלם השותף שביטל את הפרשי העלות לחדר בו נשאר מטייל יחיד.)

20 .טיפים ודמי שירות
אנו נציג בפניכם את עלות הטיפים לצוות המקומי (בלבד) לפני היציאה לטיול ונגבה אותם מראש באופן מאורגן לחלוקה.

21 .תשלומים ומקדמות
א. בטיול שמוזמן פחות מ 90- יום לפני היציאה ייגבה מלא התשלום.
ב. תשלום מקדמה בעת ההרשמה על סך כ 15%- מעלות הטיול. המקדמה כוללת דמי טיפול 180 ואלו לא יושבו למטייל במקרה של ביטול. במידה והמסלול מחייב E ורישום בסך מקדמות לספקים אחרים, נפרט זאת בפניכם.
ב. שארית התשלום: תשולם בעד ארבעה תשלומים כאשר התשלום האחרון ישולם עד 90
יום לפני יום היציאה הטיול.
ג. מטבע ואמצעי תשלום הנו כמפורט בטופס ההרשמה לטיול. מטיילים שיבקשו לשלם בשיק או העברה בנקאית מוזמנים לעשות זאת בתיאום עמנו. במידה והחברה תשיב כסף למטייל תיעשה ההשבה באותו אופן תשלום, מטבע ואמצעי.

22 .ביטולים ועלויות (וכן ראו סעיפים 23, 24 ו-25 להלן)
א. על המטייל לוודא כי הודעת הביטול שלו נתקבלה כתב במשרדי החברה ולקבל תיעוד בכתב על קבלתה. דמי הרישום כאמור בסעיף 21 (ב) לעיל לא יושבו בכל מקרה.
ב. דמי ביטול ויזות ואשרות יחוייבו במחיר הויזה\אשרה
ג. דמי ביטול טיסות יחולו לפי תנאי חברות התעופה
ד. דמי ביטול לאטרקציות בטווח של פחות מ 90- יום עד למועד היציאה לטיול יחוייבו בעלות חלקית או מלאה לפי תנאי הספקים.

23 .הפסקת הטיול למטייל ע"י החברה
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הטיול עבור מטייל\ים לפי שיקול דעתה המקצועי ועקב התנהגות או מצב נפשי או בריאותי אחר. הפסקת הטיול תיעשה במצב בו לשיקול דעת החברה לא ניתן להמשיך את הטיול יחד עם שאר הקבוצה וללא צורך לנמק את
ההחלטה. על המטייל\ים יחולו הוצאות הפינוי או ההגעה לארץ וכן במידה וחלו הוצאות פינוי מהשטח או הוצאות אחרות הנובעות ממצב זה. במקרה זה לא תושב למטייל עלות כלשהי ממחיר הטיול.

24 .עיכוב\אי רישום לטיול
החברה מפעילה שיקול דעת מקצועי רחב וניסיון רב בהרכבת קבוצות מגובשות וחבריות שיוכלו לפתח יחד את המכנה המשותף ולהעצים את חוויית הטיול. מניסיוננו קל לזהות
מקרים בהם עדיף להימנע מחיבורים מסויימים. מאחר והביקוש גובר על ההיצע הרישום לקבוצות נעשה בתיעדוף לפי אופי הקבוצה המתגבש וישנם מטיילים אשר ייאלצו להמתין עד לגיבוש קבוצה התואמת לרוח הטיול.

25 .כח עליון ואירועי ביטחון
א. המטייל נדרש והנו אחראי לוודא באם קיימות התרעות ביטחוניות או אחרות לאחד היעדים
ב. במידה וייכפה ביטול\שינוי הטיול עקב התראה ביטחונית חריגה או אירוע בטחוני חמור רואה בכך החברה אירוע של כח עליון ותהיה פטורה מכל החזר או פיצוי כספי למטייל.
ג. אירועים נוספים של כח עליון דוגמת שביתות, מזג אוויר קיצוני, אסונות טבע, משברים בריאותיים, הנחיות של גופים רשמיים מקומיים, סכנות וסיכונים לשלום המטיילים ועוד – כל אלו יאפשרו לחברה לערוך שינויים לרבות מהותיים במסלול הטיול לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי והמוחלט.
ד. שינויים שנעשו מסיבות שאינן תלויות בחברה לא יחייבו את החברה באחריות עליהם והחברה לא תהיהי אחראית לנזקים ישירים או עקיפים לרבות עגמת נפש בכל דרך וכן אין החברה מתחייבת על החזר כספי כלשהו בפרט כאשר מדובר בכספים ששולמו לצד ג'.

26 .טענות, תביעות, הגבלת התיישנות ותחום שיפוט
א. המטייל מאשר כי בית המשפט בעל הסמכות הבלעדית והיחידה לדון בכל נושא הקשור לחברה הנו בית המשפט הרלוונטי בבאר שבע, ללא קשר למקום האיורע\מגורים\הרשמה
וכד'.
ב. על המטייל להציג כל טענה, תלונה או תביעה כנגד החברה בתוך 30 יום מתום מועד הטיול, וכן, בכפוף לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, מוגבלת בזאת תקופת ההתיישנות על כל תביעה או טענה הנוגעת לטיול לשנתיים מהיום בו תם הטיול: לאחר מועד זה חלה התיישנות על כל טענה או טענה לנזק הנובע מהחוזה בין המטייל לחברה, מהטיול ומכל הנובע מההתקשרות.